Picture
Ši spiralinė juosta slenka tam  tikra banga begaliniame laike, išjudindama Visatos daleles. Žmogaus pojūčiai  sugauna tik be galo mažą bangos dalelytę be galo mažoje jos atkarpoje. Kiek  daugiau suvokia ekstrasen­sai, aiškiaregiai, mediumai, religingi  žmonės.

 Materialus žmogaus kūnas auga  tol, kol pasiekia kūno mikrokosmose užkoduotą bangos viršūnę. Ši banga  neišven­giamai turi  slūgti.  Žmogaus kūno mikrolaukai slūgdami pradeda priešinę spiralės viją, kuri savo  mikrolaukais ardo pirmąją, kelia ją įkitokį lygmenį. Šį užkodavimą sąlygoja  Visatos laukų, procesų judėjimo ir energijos tvermės dėsniai. Ir vėl kūnas turi
sekti giluminius procesus. Viskas priklauso nuo besisukančių kūno laukų, jų  santykio su Visata. Kaip procesas, Visatos laukų energijos varomas, žmogus  pradeda kitą spiralės kelio pusętiesiog iš inercijos.

Beje, mažuly­čiuose  savo mikrokosmoso laukų nueituose sukiniuose žmo­gus seniai yra miręs. Kūnas  į tą būvį laiko plotmėje eina vėliau. Mirimas taip pat vyksta lygmenimis:  žmogaus kūnui suirti irgi reikia be galo daug laiko. Viskas klostosi kur kas  sudėtingiau, negu mūsų laikų žmogus supranta. Atrodo, sustojo širdis, ir žmogus  mirė, suiro kūnas, ir žmogaus nebėra. Nieko panašaus. Kaip energetinis procesas  su visu begaliniu laukųkompleksu žmogus lieka Visatoje. Suyra tik žemiškoji  materija. 

Likę laukai su savo  energija ir bioinformacija, kitų Visatos laukų poveikio stumiami į tam tikras  nišas, vėl susuks naują sukinį, vėl jį stums kaip bangą, augins, vystys, vėl  ardys. Gyvybės formų yra be­galės. Ir nežinia, ką Visata sukurs iš buvusių
laukųesamos gyvybės palaikymui, formavimui.


 
 
Picture
Kai kurios moterys - jas vadiname frigidiškomis - kaip biolaukų procesai turi daugiau materijos, jų biolaukų san­daroje daugiau gravitacinės energijos. Tokioms moterims
geriausia tuoktis su aistringais, energingais vyrais. Ir at­virkščiai,
(vairavimas pagal Visatos dėsnius būtinas - tik taip bus užpildytos kiekvienos
biomasės.
 Sueities, lytinės jungties metu  žmogus išspinduliuoja aibę biolauko sukinių, be galo sudėtingų energijos  darinių. Drauge tai yra informacija Visatai. Dėl sąsajų su Visatos laukais
žmogaus biolaukų sukimasis, jų orientacija erdvėje iš daljes pasikeičia. Sakome,  žmogus gali pakeisti. savo likimą. Jis gali pakeisti savo ryšius su Visata,  kažkiek pasislinkti Visatos nišoje, kažkiek pakeisti savo mąstymą, savo dar
negimusius vaikus. Tokia būsena trunka neilgai, paskui pasikeitusioj! sistema  inertiškai traukiasi atgal j ilga­laikio Visatos poveikio nustatytą nišą.  Tačiau tai ne absoliu­tus grįžimas atgal, o naujas vystymosi spiralės  vingis.


Kiekvienas toks naujas vingis žmogui besivystant daro jį labiau sugebantį prisitaikyti, dėl to ir sukelia  didžiulį džiaugsmą. Apskritai jausmų ryšys su savo paties ar kitų žmonių biolaukais, jų energijos virtimas mintimis ar jaus­mais sukelia tiesos,
  džiaugsmo, ilgesio, laimės  pajautimą.

Fizikos požiūriu žmogaus gyvenimas - toks pat  proce­sas kaip ir medžių augimas, vandens tekėjimas, Žemės sukimasis, Saulės  švietimas. Netgi vanduo tekėdamas jau­čia ir džiaugsmą, ir liūdesį.  Pasakymų, kad žmogaus mintys, protas, jausmai yra išimtina skirtybė,reikėtų  visiškai atsisakyti. Žmogus, jo kūno biolaukų energijos sukiniai yra neatsiejami
nuo Visatos laukų kaip ir nuo šalia esančių kūnų laukų. Visi jie sąlygoja žmogaus būtį, mintis, jaus­mus, dauginimąsi. Kuo labiau šį dėsningumą pažinsime, tuo labiau būsime sveikesni, stipresni,  išmintingesni.
http://artomania.lt

 
 
Picture
Šie dariniai negali būti nuo  visko atsieti ar momentiniai. Žmogus-tam tikra laukųsumos banga, jų sukinių centras, visuma dabarties, praeities ir ateities persipynusių gijų, besisukančių
drauge su kūno biolaukų gijomis, dėsningai vystoma, rutuliojama Visatos erdvėje.
Atsitiktinumų čia nėra. Žmogaus keliąnulemia iš anksto praskrieję be galo maži
jo biolaukai, nubrėžę kelią Visatoje. Visų žmonių kelias seniai nužymėtas laike,
belieka tuo keliu eiti. Ar nesusimąstome, kodėl žmogus ieško dvasiai ir kūnui
peno? Gaudamas peno auga.

 Tik todėl turime vandens, kad
vienos jo molekulės traukia kitas, t.y. todėl, kad vandens laukai, Visatos laukų
sukinių veikiami, yra sustumiami į vieną sukinį. Žmogus taip pat yra Visatos
dalelė ir dėl jos slėgio, jos laukų įsukamų minčių ieško sau maisto. Kiekvienas
procesas stengiasi išlaikyti save. O Visata dar sustumia du giminin­gus
mikrokosmosus įvieną vietą ir kontroliuoja, kad jie vienaip ar kitaip susilietų.
Begaliniai procesai turi joje vystytis. Sukiniai susilieja ir auga. Tol auga,
kol bega­lybėje lygmenų užpildo savo skleidžiamais laukais Visatoje jiems
skirtą nišą. Žemėježmogaus biolaukai gali pasi­reikšti tik per jo kūną.
Kitoje planetoje kitokia bus ir niša. Teoriškai kitur neturime visiškai tokių
pat proto brolių.


Kai žmogus auga, auga ir jo  ryšiai, išspinduliavimas. Veikiamas Visatos laukų, ypač savo aplinkos laukų, kinta žmogaus kūnas, kinta mintys, jeigu jos seka giluminius procesus laike. Svarbiausia yra kūno mikropasaulio vysty­masis, nes būtent per mikropasaulį  žmogus pasiima Visatos laukų informaciją ir įtaką. Išspinduliuoti laukai neša. Visa-ton žmogaus kaip proceso įtaką, informaciją, jo bruožus. Visas žmogaus  gyvenimas užfiksuotas išspinduliuotuose lau­kuose, kadangi visutėliai
žmogaus gyvenimo įvykiai yra biolauko bangų sudedamoji. Visų Žemės žmonių, gyvų  ir nuo pradžių pradžios mirusių laukai skrieja Visatoje. Jei sugebėsi, būsi  jautrus, galėsi juos jausti,  nuskaityti.

Materialus augimas - tai lyg vieno lygmens augimas.  Visatoje sukasi biolaukai, kurių vieni - dar negimęs žmo­gus, kiti-žmogus  ankstesniuose savo gyvenimuose. Kadan­gi erdvė yra daugiamatė,žmogų, jo  augimą Visatoje galime įsivaizduoti kaip begalinę spiralinę juostą,kurios  kiekviena vija per laukus susijusi su begale kitų vijų.